Entreprenadbesiktning

Ska du snart flytta in i ditt nybyggda hus? Då bör du anlita en expert för att undersöka eventuella fel, brister eller avvikelser från entreprenadavtalet.

 

Slutbesiktning

När entreprenaden är färdigställd är det dags för slutbesiktning. Besiktningsteknikern tillkallar byggherre, entreprenör och kontrollansvarig till besiktningen. Efter utförd besiktning meddelas om entreprenaden är godkänd eller inte. En slutbesiktning utförs enligt ABS (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader). Egenkontroller, intyg och övriga dokument kontrolleras av besiktningsteknikern vid slutbesiktningen.

I besiktningsprotokollet framkommer vilka fel och brister entreprenören bedöms åtgärda. Branschpraxis är att besiktningspunkterna ska åtgärdas inom två månader från besiktningsdatum.

 

Tvåårsbesiktning (även kallad garantibesiktning)

Garantitiden är två år och efter detta är det mycket svårt för en fastighetsägare att hävda att entreprenören ska ersätta uppkomna fel och brister. Det kan därför vara en god idé att beställa en tvåårsbesiktning senast två år efter slutbesiktningen.

Det är inte tillåtet att notera ner brister som fanns vid slutbesiktningen, utan en tvåårsbesiktning tar bara upp fel och brister som har uppstått under garantitiden. Glipor i golv, tapeter som har släppt mot smygar och skivsprickor är vanliga anmärkningar som kan åläggas entreprenören vid en tvåårsbesiktning. Även här tillämpas branschpraxis att besiktningspunkterna ska åtgärdas inom två månader från besiktningsdatum.

Vid en tvåårsbesiktning utför jag fuktindikering i våtutrymmen och kök för kontroll av eventuella vattenskador.

Besiktningsutlåtandet skickas alltid ut till inblandade parter, vilket vanligtvis är byggherren och entreprenören.

De beställare som har återkopplat till mig har varit mycket nöjda med mina uppdrag och vid flera tillfällen har de uttryckt besvikelse över att de inte anlitade mig även till slutbesiktningen. Som beställare kan man alltså känna sig trygg med att HELA Husbesiktningar utför ytterst noggranna entreprenadbesiktningar och gedigna besiktningsprotokoll.