HELA:s fuktskola

Fukt och mögel

Trä är ett fantastiskt material. Det är starkt, lätthanterligt, miljövänligt och kan till och med lagra värme! Träets goda egenskaper försämras dock när fuktbelastningen blir för stor. Virket sväller och mögelpåväxt kan inträffa.

Vid mycket hög fuktighet kan rötskadeangrepp inträffa som försämrar träets hållfasthet. En av husägarens största mardrömmar är ett hussvampsangrepp, vilket lyckligtvis är relativt ovanligt. Vid vissa förutsättningar kan hussvamp uppstå. Hussvampen äter träets cellulosa och ett angrepp brukar kräva mycket stora sanerings- och renoveringsåtgärder.

I naturen finns tusentals olika arter av mögelsvampar. Sporer sprids med vinden när mögelsvamparna avger sporer, men om ett mögelangrepp startar beror på följande faktorer:

 

 • Relativ fuktighet (RF)
  Sannolikheten för mögelpåväxt är störst ju fuktigare det blir, men mögelpåväxt kan inträffa redan vid 75% RF
 • Temperatur
  Mögelpåväxt kan ske i temperaturintervallet 0–55˚C. Optimal temperatur för de flesta mögelsvampar är 20-30˚C
 • Näring
  Exempelvis trä, damm, smuts, etc.
 • Syre

Hälsoaspekter

Det är vetenskapligt bevisat att det finns ett samband mellan mögelexponering och förekomst av astma och allergier. Forskningsläget är dock komplext på grund av att olika mögelsvampar är olika giftiga. Det finns ett oerhört spann på människans känslighet för mögelsporer. Jag har själv bevittnat hur en person på 30 sekunder svällde upp och fick andnöd när denne kom in i ett mögelskadat utrymme. På andra sida spektrat finns personer som har bott 50 år i ett hus med en kraftigt mögelangripen torpargrund utan att visa upp några som helst hälsosymptom. Det är därför mycket svårt att ge ett rakt svar när en beställare undrar hur farlig den upptäckta mögelpåväxten är.

Åtgärder

Mögelpåväxt ska inte förekomma i en bostad. Fuktprojektering sker innan nya byggnader färdigställs och med dagens byggnadssätt är sannolikheten liten för mögelpåväxt i bostaden orsakade av bristfällig projektering eller utförande. Fram till 90-talet var det vanligt förekommande med så kallade riskkonstruktioner. I dessa konstruktioner riskerar fuktigheten att överstiga 75% och därmed möjliggörs risk för mögelpåväxt och dålig lukt. Förekommer mögelpåväxt, avvikande lukt eller förhöjd fuktighet i en riskkonstruktion bör en utredning utföras. Utredningen ger svar på skadans orsak, omfattning och hur den ska åtgärdas.

Fukt i bostäder

För att förklara fuktinnehållet i inomhusluften behöver tre begrepp förklaras.

 • Ånghalten beskriver mängden vattenånga i luften (gram/m³)
 • Daggpunkten är den temperatur då kondens uppstår (100 % relativ fuktighet).
 • Mätning av relativ fuktighet beskriver hur mycket fukt luften innehåller jämfört med hur mycket fukt luften kan bära innan kondens utfaller.

Detta kan exemplifieras med vad som händer när en person duschar. Under duschningen ökar både ånghalten och den relativa fuktigheten i badrummet. Efter ett tag blir det imma på spegeln. Imma är kondens och uppstår mot spegeln eftersom glasets temperatur är lägre än daggpunkten.

 

Diagram som beskriver daggpunkten vid olika temperaturer

Genom diffusion och konvektion strävar fukten i ett utrymme att jämna ut sig med fuktigheten i omgivande luft.

Detta förhållande påverkar den relativa fuktigheten i inomhusluften, eftersom utomhusluft ventileras in i huset. Genom att titta på ovanstående diagram framkommer att ånghalten är mycket låg under kalla vinterdagar. Denna torra luft ventileras in i bostaden, vilket ger både låg ånghalt och relativ fuktighet inomhus. Detta förklarar varför många blir såriga om läpparna och händerna eller upplever ”torr luft” vintertid.

Ånghalten är dock alltid högre inomhus än utomhus under vintern. Detta beror på ett fukttillskott från människors verksamhet (matlagning, dusch, andningsluft etc.). Byggfukt och markfukt är andra faktorer som kan ge ett fukttillskott i bostaden.

Fuktens ständiga strävan till utjämning är en bidragande orsak till att fukt- och mögelskador uppstår i bostäder. Har din bostad en eller flera riskkonstruktioner finns större risk för fukt- och mögelskador.