Utredning

Utredningsuppdrag kan beställas av både privatpersoner, företag samt offentlig sektor. 

Beställs en utredning i samband med en överlåtelsebesiktning lämnas ett rabatterat pris. Då båda uppdragen utförs vid samma tillfälle förkortar det dessutom försäljningsprocessen.

 

Vad innebär en utredning?

Under en utredning undersöks brister i inomhusmiljön i en byggnad. Det kan handla om fukt- och mögelskador, avvikande lukt eller misstanke om att symptom på ohälsa beror på brister i byggnaden.

 

Utredningen ger svar på tre frågor:

  • Varför finns skadan?

Orsaken till en skada fastställs. Detta utförs normalt via konstruktionskontroller och fuktmätningar.

 

  • Hur mycket är skadat?

Upptäcks en skada utförs mätningar om hur stor del av byggnaden som är berörd. Om konstruktioner eller material behöver rivas är denna omfattningsmätning central.

 

  • Vilka åtgärder är nödvändiga?

Utifrån skadans orsak och omfattning kan slutsatser dras om vilka åtgärder som krävs. Ett åtgärdsförslag innehåller en lösning till skadeorsaken. 

Upptäcks flera olika skador ingår dessa i samma utredningsuppdrag utan pristillägg.

 

Utredningsprotokoll

Vid normal arbetsbelastning får du senast nästa vardag ett gediget protokoll med bilder, fuktresultat, slutsatser och åtgärdsförslag. 

Ambitionen är att protokollen ska vara skrivna så att alla ska förstå. Om slutsatsen dras att en fuktskadad konstruktion behöver rivas lämnas tydliga instruktioner hur en ny, fuktsäker och stabil konstruktion ska byggas. Åtgärdsförslagen utformas så att en entreprenör både kan lämna offert samt utföra arbetet.