Priser

Samtliga priser är inklusive moms och gäller inom en timmes körtid (åtta mil) från Piteå

 

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SMÅHUS (taxeringskod 220)

Överlåtelsebesiktning, Normal

 • Okulär besiktning av invändiga och utvändiga byggnadsdelar. *
 • Fuktindikering i våtutrymmen och kök för kontroll av eventuella vattenskador.
 • El- och ventilationskontroll.
 • Besiktningsprotokoll med anmärkningar, rekommendationer och riskanalyser.

*Okulär=Besiktning med hjälp av sinnen (syn, lukt etc.). Vissa verktyg används dock.


Pris: 7 800 kronor

Överlåtelsebesiktning, Plus

 • Samtliga delar i ”Överlåtelsebesiktning, normal”.
 • Provhålstagning, konstruktionskontroll och fuktmätning i riskkonstruktioner. Observera att prohålstagning kräver fastighetsägarens godkännande.

Pris: 9 500 kronor

 

Överlåtelsebesiktning med utredning

 • Samtliga delar i ”Överlåtelsebesiktning, Normal” och ”Överlåtelsebesiktning, Plus”
 • Samtidigt utförs en utredning av eventuella fukt- och mögelskador i bostaden och åtgärdsförslag upprättas.

Pris: 13 500 kronor

 

Vägledning inför val av besiktning:

”Överlåtelsebesiktning, Normal” är att rekommendera om besiktningen avser ett hus som saknar riskkonstruktioner.

”Överlåtelsebesiktning, Plus” samt ”Överlåtelsebesiktning med utredning” är att rekommendera om det finns riskkonstruktioner.

Upplever du avvikande lukt eller misstänker fukt- och mögelskador rekommenderar jag ”Överlåtelsebesiktning med utredning”, eftersom du då får omedelbart svar på skadans orsak, omfattning och vilka åtgärder som krävs.

Henrik

ENERGIDEKLARATION

 • Energibesiktning i bostaden.
 • Kartläggning av värmesystemet.
 • Kartläggning av ventilationssystemet.
 • U-värdesberäkningar på byggnadsdelar.
 • Energiberäkningar av värme-, el- och vattenförbrukning.
 • Upprättande av kalkyler för beräkning av energibesparande åtgärder.
 • Inrapportering av energideklaration till Boverkets register.
 • Upprättande av en informativ teknisk rapport om din bostad.

Pris, småhus (taxeringskod 220):

 • Fristående uppdrag: 3 500 kronor
 • I samband med överlåtelsebesiktning (HELA-paketet): 2 500 kronor.

Pris, flerbostadshus och lokaler:

Kontakta mig för prisförslag

UTREDNING

 • Provhålstagningar, konstruktionskontroller och olika typer av fuktmätningar.
 • Kartläggning av orsak till en fukt- och mögelskada, avvikande lukt eller liknande.
 • Kartläggning av skadans eller skadornas omfattning och utbredning.
 • Upptäcks flera olika skador ingår dessa i samma uppdrag utan pristillägg.
 • Ett gediget protokoll med bilder, fuktresultat, slutsatser och ett sammanfattande resonemang med pedagogiska förklaringar. Ambitionen är att protokollen ska vara skrivna så att alla ska förstå.
 • Upprättande av åtgärdsförslag. Behöver konstruktionen rivas lämnas tydliga instruktioner hur en ny, fuktsäker och stabil konstruktion ska byggas. Åtgärdsförslag utformas så att en entreprenör både kan lämna offert samt utföra arbetet.

Pris:

 • För småhus (typkod 220): 7 500 kronor
 • För utredningsuppdrag i offentliga lokaler, kontor, industrier eller dylikt kan du kontakta mig för prisförslag.

HELA-PAKETET

Överlåtelsebesiktning, Normal + energideklaration:

Pris: 10 300 kronor

Överlåtelsebesiktning, Plus + energideklaration:

Pris: 12 000 kronor

Överlåtelsebesiktning med utredning + energideklaration:

Pris: 16 000 kronor

ÖVRIGA TJÄNSTER

Lägenhetsbesiktning

 • Okulär besiktning av invändiga ytor.
 • Fuktindikering i våtutrymmen och kök för kontroll av eventuella vattenskador.
 • El- och ventilationskontroll.
 • Besiktningsprotokoll med anmärkningar, rekommendationer och riskanalyser.

Pris: 2 500 kronor

Överlåtelsebesiktning av extra byggnad >50 m²

Pris: 2 500 kronor

Besiktningsgenomgång:

 • Kortare frågor via telefon (under 10 minuter):  Gratis

 • Besiktningsgenomgång via telefon: 600 kr  

 • Besiktningsgenomgång i bostaden: 3 500 kr inom åtta mils radie från Piteå. Pristillägg på 100 kr/mil utöver detta.

För nedanstående uppdrag kan du kontakta mig för prisförslag:

 • Entreprenadbesiktning (slutbesiktning, garantibesiktning etc.)
 • Besiktning av flerbostadshus eller lokaler
 • Radonmätning
 • Areamätning